Info telefon +385 1 60 55 988

Uvjeti poslovanja

Saznaj sve

Uvjeti poslovanja

PREDMET OPĆIH UVJETA

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima uređuje se pravni odnos između trgovačkog društva ABC INTERIJER d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17, MBS: 080147830, MB: 03782174, kao prodavatelja robe (u daljnjem tekstu: ABC Interijer), s jedne strane, te kupaca robe iz asortimana ABC Interijera, s druge strane.

NARUDŽBE ROBE

Članak 2.

Za ABC Interijer važeće su samo narudžbe učinjene usmeno ovlaštenim osobama u prodajnom prostoru ABC Interijera, ili u pisanom obliku potpisane od strane kupca, a koje narudžbe su izričito specificirane s obzirom na vrstu i količinu robe. Ukoliko se radi o kupnji/prodaji robe s prijevozom, narudžba mora biti učinjena u pisanom obliku te je kupac u narudžbi dužan navesti osobe koje su ovlaštene preuzeti robu u njegovo ime i za njegov račun.

Prilikom narudžbe robe, a u svrhu urednog izvršenja obveze od strane ABC Interijera, kupac je dužan ovlaštenim osobama ABC Interijera dati tražene podatke. Traženi podaci imaju jedinu i isključivu svrhu omogućiti ABC Interijeru uredno izvršenje njegove obveze prema kupcu te ABC Interijer garantira čuvanje tajnosti istih.

CIJENA ROBE

Članak 3.

Cijena robe u maloprodaji određuje se prema važećem cjeniku, a u veleprodaji cijena robe se određuje posebnim ugovorom o kupnji/prodaji robe sklopljenim s kupcem. Popusti i akcijske cijene istaknute su u prodajnom prostoru ABC Interijera izravno na robi ili posebno istaknutim mjestima, a odnose se na maloprodaju za kupce koji nemaju s ABC Interijerom sklopljen poseban ugovor o kupnji/prodaji robe.

Ako kupac izvrši uplatu robe po ponudi nakon opcije ponude (roka za uplatu navedenog u ponudi), ABC Interijer ne garantira cijenu niti rok isporuke naveden u ponudi, tj. ABC Interijer zadržava pravo promjene cijene navedene u ponudi i promjene roka isporuke navedenog u ponudi.

PLAĆANJE ROBE

Članak 4.

Za robu po narudžbi kupac uplaćuje predujam od 30% prodajne cijene robe. Ostatak do punog iznosa kupoprodajne cijene robe kupac je dužan uplatiti ABC Interijeru u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe, a ukoliko kupac ne uplati taj ostatak u rečenom roku, uzima se da je kupac odustao od kupnje naručene robe. Obavijest o prispijeću naručene robe će se smatrati valjanom i važećom ako je kupcu dostavljena osobno, odnosno poslana preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom, putem elektronske pošte uz potvrdu primitka danu istim putem, ili putem telefaks uređaja uz potvrdu primitka danu istim putem.

Ukoliko kupac odustane od kupnje naručene robe, isti nema pravo na povrat uplaćenog predujma opisanog u prethodnom stavku, niti ima pravo iskoristiti uplaćeni predujam kao uplatu predujma i/ili cijene za drugi proizvod. ABC Interijer odobrava odgodu plaćanja samo kupcima s kojima ima sklopljen poseban ugovor o kupnji/prodaji robe. Usluga montaže naručene robe naplaćuje se unaprijed prema važećem cjeniku, a po izdanom računu za uslugu montaže.

Plaćanje se smatra izvršenim, odnosno obveza kupaca podmirenom, s danom kada novčani iznos stigne na žiro-račun ABC Interijera, odnosno kada novčani iznos bude predan ovlaštenoj osobi ABC Interijera za primitak novaca od strane kupaca.

ISPORUKA ROBE

Članak 5.

Kupac je dužan preuzeti naručenu i plaćenu robu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe, a koja obavijest je učinjena na način naveden i pobliže opisan u čl. 4. st. 1. ovih Općih uvjeta.

Ukoliko kupac ne postupi sukladno rečenom u prethodnom stavku ovog članka Općih uvjeta, kupac je dužan platiti troškove skladištenja u visini od 1% kupoprodajne cijene robe po danu skladištenja, i ne može preuzeti naručenu robu dok ne podmiri rečene troškove, kao i troškove slanja obavijesti, možebitnih opomena itd. Za rečene troškove će ABC Interijer izdati kupcu poseban račun. Visinu troškova skladištenja robe i rokova isporuke ABC Interijer i kupac mogu dogovoriti drugačije u pisanom obliku.

Za robu u vrijednosti većoj od 7.001,00 kn, a u koju cijenu je uračunat PDV, ABC Interijer osigurava besplatni prijevoz robe na području Zagreba, Velike Gorice, Sesveta i Zaprešića. Vrijeme prijevoza se dogovara s kupcem. Prijevoz izvan područja navedenog u prethodnom stavku ovog članka Općih uvjeta naplaćuje se unaprijed prema važećem cjeniku, a po izdanom računu za usluge prijevoza.

Prijevoz se izvršava do kućnog broja kupca, pod uvjetom da ne postoje prometne, pravne, stvarne i/ili ostale zapreke za uredan dolazak prijevoznog vozila do kućnog broja kupca. Ukoliko postoji bilo kakova takova zapreka, ABC Interijer će dovesti robu što je bliže moguće do kućnog broja kupca. Istovar i unos robe dužan je isključivo osigurati kupac o svom trošku.

ABC Interijer je ovlašten isporučiti robu jedino i isključivo kupcu, odnosno osobi koju je kupac u narudžbi naveo kao ovlaštenu za primitak robe.

Ukoliko kupac ne osigura uredan i primjeren primitak robe, odnosno ne osigura primjeren prijevoz od mjesta do kojeg je prijevozno vozilo moglo doći, ne osigura osobe za istovar robe itd., ABC Interijer vraća robu na svoje skladište. U tom slučaju kupac koji ima pravo na besplatni prijevoz gubi isto pravo i dužan je kod preuzimanja robe platiti troškove skladištenja robe, a kupac koji nema pravo na besplatni prijevoz robe dužan je platiti troškove skladištenja robe i nema pravo na povrat uplaćenih sredstava na ime pokušanog prijevoza.

U slučaju iz prethodnog stavka ovih Općih uvjeta, kupac ima izbor da li će sam o svom trošku preuzeti robu iz skladišta ili će se pokušati ponovni prijevoz. U tom slučaju kupac koji sam preuzima robu iz skladišta dužan je prije preuzimanja robe podmiriti sve nastale troškove, a kupac kojemu će biti pokušana ponovni prijevoz dužan je podmiriti sve nastale troškove i unaprijed uplatiti ponovni prijevoz.

Prilikom preuzimanja robe kupac, ili osoba ovlaštena od kupca za preuzimanje robe, dužan/dužna je robu pregledati i svojim potpisom na dostavnici, otpremnici, nalogu za otpremu ili na bilo kojem drugom dokumentu koji služi istoj svrsi, potvrđuje da je robu preuzeo u količini naznačenoj u dostavnom dokumentu i u ispravnom stanju – bez bilo kakovih stvarnih nedostataka.

JAMSTVO I REKLAMACIJA ROBE

Članak 6.

ABC Interijer uvažava reklamacije samo uz predočenje originalnog računa. Na kupljenu robu daje se jamstvo prema jamstvenim (garancijskim) listovima kojima proizvođač jamči ispravnost robe u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu.

ABC Interijer ne vrši zamjenu ispravno isporučene robe, kao ni naručene robe koja još nije isporučena.

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA

Članak 7.

ABC Interijer će objaviti i učiniti dostupnim na uobičajen način sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, s time što će svaki pročišćeni tekst izmijenjenih Općih uvjeta biti dostupan na uobičajen i prikladan način, barem na svakom ovlaštenom prodajnom mjestu ABC Interijera.

TUMAČENJE OPĆIH UVJETA

Članak 8.

Pri tumačenju možebitnih prijepornih odredaba ovih Općih uvjeta treba možebitnu prijepornu odredbu tumačiti u skladu s načelima obveznog prava utvrđenim Zakonom o obveznim odnosima.

Naslovi i podnaslovi iz ovih Općih uvjeta navedeni su samo radi preglednosti i ne utječu na tumačenje Općih uvjeta.

SALVATORNA KLAUZULA

Članak 9.

U slučaju ništavosti, pobojnosti ili neprovedivosti bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta takva ništava, pobojna ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 10.

Sve sporove koji bi mogli proizići iz zaključenih ugovora, te svih odnosa kupnje/prodaje robe ABC Interijera, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, ABC Interijer i kupci nastojat će riješiti mirnim putem.

Ako se sporovi rečeni u prethodnom stavku ovih Općih uvjeta ne uspiju riješiti mirnim putem, utvrđuje se nadležnost Općinskog ili Trgovačkog suda u Zagrebu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu s današnjim danom.

U Zagrebu, dana 10. siječnja 2008. godine

 

Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.